Даргын тушаал 2018

1. Албан хаагчдын цалин хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай
2. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
3. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
4. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
5. Хөрөнгө гаргах тухай
6. Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай
7. Хүндэтгэл үзүүлэх тухай
8. Нотариатчийн үйлчилгээний зардал шийдвэрлэх тухай
9. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
10. Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай
11. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
12. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай
13. Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай
14. Эргэлтийн хөрөнгийг данс бүртгэлээс хасах тухай
15. Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай
16. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
17. Ээлжийн амралтын хуваарийг батлах тухай
18. Хүүхдийн баярын өдрийг тэмдэглэх тухай
19. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
20. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
21. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
22. Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
23. Эргэлтийн хөрөнгийг данс бүртгэлээс хасах тухай
24. Хөрөнгө гаргах тухай
25. Хөрөнгө гаргах тухай
26. Хөрөнгө гаргах тухай
27. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
28. Албан хаагчдын сахилга хариуцлага, албаны дэг журмыг сайжруулах тухай
29. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
30. Албан хаагчдын цалин хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай
31. Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай
32. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх тухай
33. Хөрөнгө гаргах тухай
34. Хүндэтгэл үзүүлэх тухай
35. Эргэлтийн хөрөнгийг данс бүртгэлээс хасах тухай
36. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
37. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
38. Хөрөнгө гаргах тухай
39. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
40. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
41. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
42. Хөрөнгө гаргах тухай
43. Хөрөнгө гаргах тухай
44. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
45. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
46. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
47. Хөрөнгө гаргах тухай
48. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
49. Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай
50. Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай
51. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
52. Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
53. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
54. Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
55. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
56. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
57. Хөрөнгө бүртгэх тухай
58. Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай
59. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
60. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
61. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
62. Хөрөнгө бүртгэх тухай
63. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
64. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
65. Хөрөнгө бүртгэх тухай
66. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
67. Хөрөнгө бүртгэх тухай
68. Хөрөнгө гаргах тухай
69. Хөрөнгө гаргах тухай
70. Хөрөнгө гаргах тухай
71. Хөрөнгө гаргах тухай
72. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
73. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
74. Эргэлтийн хөрөнгө данс бүртгэлээс хасах тухай
75. Хөрөнгө бүртгэх тухай
76. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, дахин үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай
77. Эд хөрөнгийн бүртгэлийн нэрийг өөрчлөх тухай
78. Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай
79. Эд хөрөнгө акталж, устгах тухай

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here