ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОГТООЛ, ТУШААЛ

2017 оны Тушаал, Шийдвэрүүд
1.Албан хаагчдын цалин хөлсийг тогтоох
2.Хүндэтгэл үзүүлэх тухай
3.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
4.Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
5.Ээлжийн амралтын хуваарийн батлах тухай
6.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
7.Хүүхдийн баярын өдрийн тэмдэглэх тухай
8.Сургалт зохион байгуулах тухай
9.Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
10.Ажилласан жилийг нөхөн тооцох тухай
11.Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай
12.Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
13.Хөрөнгө бүртгэх тухай
14.Зардлын төсөв батлах тухай
15.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
16.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
17.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18.Хүндэтгэл үзүүлэх тухай
19.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
20.Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай
2016 оны Тушаал, Шийдвэрүүд
1.Албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
2.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
3.Хөрөнгө гаргах тухай
4.Сургалт зохион байгуулах тухай
5.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
6.Ээлжийн амралтын хуваарийг батлах тухай
7.Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
8.Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
9.Хүүхдийн баярын өдрийг тэмдэглэх тухай
10.Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
11.Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
12.Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
13.Эд хөрөнгө акталж устгах тухай
14.Албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
15.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
16.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
17.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
19.Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
20.Даргын дэргэдэх зөвлөлийг байгуулах тухай
21.Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
2015 оны Тушаал , Шийдвэрүүд
1. Цалин Шинэчлэн тогтоох                              16. Журатлах тухайм ба
2. Ээлжийн амралтын хуваарийг батлах             17. Нууцын журам батлах тухай
3. Сургалтанд оролцуулах тухай                        18. Хүндэтгэл үзүүлэх тухай
4. Сургалтанд оролцуулах тухай                        19. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай
5. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                        20. Өмч хамгаалах зөвлөл байгуулах тухай
6. Хүүхдийн баярыг тэмдэглэх тухай                   21. Албан тушаалын орон тоог өөрчлөх тухай
7. Автомашин тоноглох тухай                            22. Хөрөнгө гаргах тухай
8. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай                 23. Суурин харуул байршуулах тухай
9. Тооллогын коммис байгуулах тухай                24. Албан тушаалын орон тоог өөрчлөх тухай
10. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай               25. Индекс тогтоох тухай
11. Дотоод журам батлах тухай                         26. Үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай
12. ББНШК-ын журам батлах тухай                     27. Даргын дэргэдэх зөвлөлийг шинэчлэх тухай
13. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                      28. Тооллогын коммис байгуулах тухай
14. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                      29. Журам батлах тухай
15. Болзолт уралдааны удирдамж
 
2014 оны Тушаал , Шийдвэрүүд
1.Цалин Шинэчлэн тогтоох                              15. Хөрөнгө гаргах тухай
2. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                      16. Ёс зүйн хороог байгуулах тухай
3. Хөрөнгө гаргах тухай                                   17. Хөрөнгө гаргах тухай
4. Ёс зүйн байнгын хороонд өөрчлөлт оруулах  18. Дулаалгын аян зохиох
5. Ажлийн цаг ашиглалт сайжруулах                 19. Хөрөнгө гаргах тухай
6. Нэмэгдэл олгох тухай                                  20. Сургалтанд хамруулах
7. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                      21. Сургалтанд хамруулах
8. Хөрөнгө гаргах тухай                                   22. Хөрөнгө гаргах тухай
9. Тооллогын коммис байгуулах                       23. Үнэлгээний хороо байгуулах
10. Хөрөнгө гаргах тухай                                 24. Цалин Шинэчлэн тогтоох
11. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                    25. Хөрөнгө гаргах тухай
12.Хөрөнгө гаргах тухай                                  26. Тооллогын коммис байгуулах
13. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                    27. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай
14. Хөрөнгө гаргах тухай                                 28. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай
 
 
2013 оны Тушаал , Шийдвэрүүд
 
1.Цалин Шинэчлэн тогтоох                             52. Гүйцэтгэлийн төлбөр хийх тухай
2. Ажилд томилох тухай                                 53. Ажлаас чөлөөлх тухай
3. Ажилд томилох тухай                                 54. Ажилд томилох тухай
4. Шийтгэл ногдуулах тухай                            55. Зардал гаргуулах тухай 
5. Ажлаас чөлөөлөх тухай                              56. Хөнгөлөлт олгох тухай
6. Ажилд томилох тухай                                 57. Ажилд томилох тухай
7. Чөлөө олгох тухай                                      58. Хөрөнгө гаргах тухай 
8. Ажилд томилох тухай                                 59. Ажилд томилох тухай
9. Ажилд томилох тухай                                 60. Сургалтанд хамруулах тухай
10. Зөвлөл байгуулах тухай                             61. Тэтгэмж олгох тухай
11. Сэлгэн ажиллуулах тухай                           62. Ажил хавсруулан гүйцэтгэх тухай
12.Хөрөнгө гаргах тухай                                 63. Ажил зохион байгуулах тухай 
13. Тэтгэмж олгох тухай                                 64. Ахмадын өдөр тэмдэглэх тухай
14. Хөрөнгө гаргах тухай                                65. Тэтгэмж олгох тухай
15. Ажилд томилох тухай                               66. Хэрэгжилт хангах тухай
16. Ажилд томилох тухай                               67. Чөлөө олгох тухай
17. Ажилд томилох тухай                               68. Хөрөнгө гаргах тухай
18. Ажилд томилох тухай                               69. Ажилд томилох тухай 
19. Тэтгэмж олгох тухай                                70. Хөрөнгө гаргах тухай
20. Зөвлөл байгуулах тухай                            71. Ажлаас чөлөөлөх тухай
21. Нэмэгдэл олгох тухай                               72. Хөрөнгө гаргах тухай
22. Ажлаас чөлөөлөх тухай                            73. Амралт олгох тухай
23. Хувиар батлах тухай                                 74. Амралт олгох тухай
24. Ажилд томилох тухай                               75. Ажилд томилох тухай
25. Ажилд томилох тухай                               76. Ажилд томилох тухай
26. Байнгын хороо байгуулах тухай                  77. Ажлаас чөлөөлөх тухай
27. Хувиар батлах тухай                                  78. Хөрөнгө гаргах тухай
28. Цалин шинэчлэн тогтоох тухай                  79. Хөрөнгө гаргах тухай
29. Ажилдт томилох тухай                              80. Хөрөнгө гаргах тухай
30. Тэтгэмж олгох тухай                                 81. Хөрөнгө гаргах тухай
31. Ажлын хэсэг байгуулах тухай                     82. Амралт олгох тухай
32. Хөрөнгө гаргах тухай                                83. Ажлаас чөлөөлөх тухай
33. Ажилд томмлох тухай                               84. Ажилд томилох тухай
34. Тэтгэмж олгох тухай                                 85. Ажлаас чөлөөлөх тухай
35. Ажилд томилох тухай                               86. Ажилд томилох тухай
36. Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай            87. Ажилд томилох тухай
37. Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай          88.  Хөрөнгө гаргах тухай
38. Шийтгэл ногдуулах тухай                          89. Урамшуулал олгох тухай
39. Төлбөр хийх тухай                                   90. Ажлаас чөлөөлөх тухай
40. Хөрөнгө гаргах тухай                                91. Урамшуулал олгох тухай
41. Тээврийн зардал гаргах тухай                   92. Ажлаас чөлөөлөх тухай
42. Хувиар гаргах тухай                                 93. Ажилд томилох тухай
43. Урамшуулал олгох тухай                          94. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
44. Сургалтанд хамруулах тухай                     95. Зөвлөл байгуулах тухай
45. Ажлаас чөлөлөх тухай                             96. Комисс байгуулах тухай
46. Урамшуулал олгох тухай                           97. Жижүүр ажиллуулах тухай
47. Ажилд томилох тухай                                98. Шилжүүлэн ажиллуулах тухай
48. Ажилд томилох тухай                                99. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
49. Тэтгэмж олгох тухай                                  100. Ажлын хэсэг батлах тухай
50. Шалгалт авах тухай                                   101. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
51. Урамшуулал олгох тухай                           102. Комисс байгуулах тухай
 
2012 оны Тушаал , Шийдвэрүүд
 
 
2011 оны Тушаал , Шийдвэрүүд
 
18. Шагнах тухай                                          41. Цалин нөхөж олгох тухай
22. Гэрээг дүгнэх тухай                                 45. Шагнах тухай
 
2010 оны Тушаал , Шийдвэрүүд
 
5. Шийтгэл ногдуулах тухай                         19. Тэтгэмж олгох тухай                             
 
2009 оны Тушаал , Шийдвэрүүд
1. Ажилд томилох тухай                              22. Хөрөнгө гаргах тухай           
2. Журам батлах тухай                                23. Ажилд томилох тухай
3. Ажилд томилох тухай                              24.Цалин өөрчлөх тухай
4. Цалингийн сан батлах тухай                  25. Ажил хавсруулан гүйцэтгэх тухай
5. Ажилд томилох тухай                              26. Ажилд томилох тухай
6. Ажилд томилох тухай                              27. Комисс байгуулах тухай
7. Ажилд томилох тухай                              28. Тооллого явуулах тухай
8. Ажилд томилох тухай                              29. Журам батлах тухай
9. Индекс олгох тухай                                 30. Аян зохион байгуулах тухай
10. Ажилд томилох тухай                            31. Шийтгэл ногдуулах тухай
11. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай      32. Шагнах тухай
12. Ажилд сэлгүүлэн ажилуулах тухай      33. Хөрөнгө гаргах тухай
13. Ажилд томилох тухай                            34. Түлш олгох тухай
14. Ажил хавсруулан гүйцэтгэх тухай       35. Ажил хавсруулан гүйцэтгэх тухай
15. Урамшуулал олгох тухай                       36. Шагнах тухай
16. Урамшуулал олгох тухай                       37. Тушаалын томёолол
17. Комисс байгуулах тухай
18. Судалгаа явуулах тухай
19. Амралт батлах тухай
20. Шагналт цалин олгох тухай
21. Сэлбэг материал авах тухай

Холбоо барих

Хаяг : Улаанбаатар хот ,Чингэлтэй дүүрэг , Ц.Жигжиджавын гудамж-9
Нийслэлийн Төр Захиргааны   II байр , Хангарьд ордон 5 давхар 509 тоот

Манай зочид

Өнөөдөр 9

Өчигдөр 45

7 хоногт 91

Сард 801

Бүгд 58484