ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны

12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 129

дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН

ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН

БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН

ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

1.1. Энэхүү  журмын зорилго нь төрийн захиргааны албан хаагчийн баримтлах ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн  этгээд, төрийн албан хаагч /цаашид “Гомдол, мэдээлэл гаргагч” гэх/-ийн гомдол, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Төрийн байгууллага нь төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай  гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэхдээ Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль болон энэхүү журмыг баримтална.

Хоёр. Байгууллагын Ёс зүйн хороо

            2.1. Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан албан тушаалыг эрхэлж байгаа төрийн захиргааны албан хаагч бүхий төрийн байгууллага бүрт төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, түүний үндэслэлийг шалган тогтоож, дүгнэлт гаргах эрх бүхий байнгын, орон тооны бус Ёс зүйн хороо  ажиллана.

2.2. Ёс зүйн хороог Төрийн албаны зөвлөлд тус Зөвлөлийн даргын, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлтэй төрийн байгууллагад тухайн салбар зөвлөлийн даргын, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлгүй төрийн байгууллагад томилох эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр 3-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулж, Ёс зүйн хорооны даргыг томилно.

2.3. Ёс зүйн хороог бүрдүүлэх, түүний даргыг томилохдоо албан хаагчдын саналыг авах бөгөөд түүний бүрэлдэхүүнд бусад төрийн байгууллагын албан хаагч болон иргэнийг оролцуулж болно.

Дэлгэрэнгүй...

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288

дугаар тогтоолын хавсралт 

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН 

ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино. 

1.2. Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана. 

Хоёр. Хамрах хүрээ 

2.1. Энэхүү дүрэм нь Төрийн албаны тухай хуулийн 7.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаал эрхэлж байгаа албан хаагчдад хамаарна. 

2.2. Аливаа байгууллага, албан тушаалтан нь хууль тогтоомжид заасны дагуу төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдүүлэхдээ энэхүү дүрмийг жишиг болгож болно. 

Гурав. Ёс зүйн зарчим 

3.1. Төрийн захиргааны албан хаагч нь үйл ажиллагаандаа дор дурдсан зарчмыг баримтална: 

-шударга ёсны; 

-хууль дээдлэх; 

-тэгш байдал; 

-хариуцлага хүлээх; 

-олон нийтэд үйлчлэх. 

Дэлгэрэнгүй...

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ГАЗРЫН ДОТООД ЖУРАМ

Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын даргын

2016 оны дугаар сарын....ны өдрийн......тушаалын хавсралт.

 

  АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ГАЗРЫН ДОТООД ЖУРАМ

 Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

1.1   Хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь албаны үйл ажиллагааг жигд хангах, ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, урамшуулах, төлөвлөх, тайлагнах, үнэлэх, мэдээлэх, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Газрын дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдож үүсэх хөдөлмөрийн харилцааг Монгол улсын Үндсэн хууль,Төрийн албаны тухай хууль,  Хөдөлмөрийн тухай хуультэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актууд, эрх бүхий дээд байгууллагаас гаргасан шийдвэр болон энэхүү дотоод журмын дагуу зохицуулна.

1.3 Журмыг байгууллагын захиргаа, ажилтан нэгэн адил биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөд биелэлтэд Захиргааны хэлтэс хяналт тавьж, түүний үр дүнг газрын даргад танилцуулна.

1.4 Төрийн захиргааны албан хаагчид Газрын даргаар батлуулсан ажлын байрны /албан тушаалын/ тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээгээр, Төрийн үйлчилгээний болон орон тооны бус гэрээт албан хаагчид хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллана.

1.5 Газрын дарга орон нутаг болон гадаадруу томилолтоор ажиллах, урт хугацааны сургалт, дамжаанд явах, өвчтэй, чөлөөтэй, ээлжийн амралттай хугацаанд албан үүргийг дэд дарга орлон гүйцэтгэнэ.

1.6  Газрын өмнө тавигдсан зорилтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлаар зөвлөх эрх бүхий “Орон тооны бус зөвлөл”-ийг Газрын даргын дэргэд ажиллуулна.

1.7  Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Газрын даргын тушаалаар батална.

Дэлгэрэнгүй...

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

 

 

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7, 8 дугаар зүйл, 9.1.5 дахь заалт, 9.3 дахь хэсэг, 10 дугаар зүйлийг 2011 оны 12 дугаар сарын 01-ний  өдрөөс дагаж мөрдөнө.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 


Холбоо барих

Хаяг : Улаанбаатар хот ,Чингэлтэй дүүрэг , Ц.Жигжиджавын гудамж-9
Нийслэлийн Төр Захиргааны   II байр , Хангарьд ордон 5 давхар 509 тоот

Манай зочид

Өнөөдөр 39

Өчигдөр 36

7 хоногт 146

Сард 1052

Бүгд 55243