-Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дагаж мөрдөх журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Нийслэл Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсэд түүхий нүүрс түлэх, зарж борлуулахыг хориглох, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн хэрэглэх талаар хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж, түүнийг мөрдөхөд энэхүү журмыг баримтлана.

1.2. Энэхүү журмыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байнга болон түр оршин сууж буй иргэн, харьяалалгүй хүн дагаж мөрдөнө.

1.3. Журмыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Агаарын чанарын алба, дүүрэг, хорооны Засаг дарга нар шууд хариуцан зохион байгуулж, хэрэгжүүлнэ.

1.4. Журамд зохих нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

Дэлгэрэнгүй...