Санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан

2016 он

Агаарын Бохирдлыг бууруулах газрын 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит

2015 он

Агаарын Чанарын Албаны 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит

2014 он

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны  аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны  аудитын дүгнэлт

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 3-р улиралын санхүүгийн тайлангийн аудит

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит

 

2013 он

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

Агаарын Чанарын албаны 2013 оны гүйцэтгэлийн аудитын ажлын тайлан

 

2012 он

Агаарын Чанарын Албаны 2012 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт