санхүүгийн тайлан

2017 он

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2017 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2016 он

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2016 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2016 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2016 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2016 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2016 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын чанарын албаны 2016 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын чанарын албаны 2016 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын чанарын албаны 2016 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын чанарын албаны 2016 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын чанарын албаны 2016 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын чанарын албаны 2016 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын чанарын албаны 2016 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын чанарын албаны 2016 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2015 он

Агаарын Чанарын Албаны 2015 оны төсвийн төсөл 

Агаарын Чанарын Албаны 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан

 

2014 он

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны  Хөрөнгө оруулалт 1,  Хөрөнгө оруулалт 2

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны 3-р улиралын санхүүгийн тайлан 

Агаарын Чанарын Албаны 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

 

2013 он

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Агаарын Чанарын Албаны 2013 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2013 онд Агаарын Чанарын Албаны хөрөнгө оруулалтын тооцоо

2013 онд Агаарын Чанарын Албаны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

 

2012 он

Агаарын Чанарын Албаны 2012 оны урсгал зардлын тайлан