Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан

2017 оны өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан

2016 оны өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан

Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн эхний хагас жилийн тайлан

2015 оны өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан

Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн жилийн эцсийн тайлан

Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн IV улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн III улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн II улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн I улирлын тайлан

 

2014 оны сүүлийн 6 сар  2014.07.01-2014.12.25

Өргөдөл гомдолын хандалтын сүүлийн хагас жилийн тайлан

Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн сүүлийн хагас жилийн тайлан

2014 оны эхний 6 сар  2014.01.01-2014.06.30

Өргөдөл гомдолын хандалтын эхний хагас жилийн тайлан

Өргөдөл, гомдолын шийдвэрлэлтийн эхний хагас жилийн тайлан