Даргын тушаал 2013-2017


2017 оны Тушаал, Шийдвэрүүд
1.Албан хаагчдын цалин хөлсийг тогтоох
2.Хүндэтгэл үзүүлэх тухай
3.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
4.Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
5.Ээлжийн амралтын хуваарийн батлах тухай
6.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
7.Хүүхдийн баярын өдрийн тэмдэглэх тухай
8.Сургалт зохион байгуулах тухай
9.Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
10.Ажилласан жилийг нөхөн тооцох тухай
11.Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай
12.Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
13.Хөрөнгө бүртгэх тухай
14.Зардлын төсөв батлах тухай
15.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
16.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
17.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18.Хүндэтгэл үзүүлэх тухай
19.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
20.Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай
21. Баримт бичгийг нягтлан шалгах комиссийг байгуулах тухай
22. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
23. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
24. Хөрөнгө гаргах тухай
25. Техникийн комисс байгуулах тухай
26. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
27. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
28. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
29. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
30. Хөрөнгө гаргах тухай
31. Хөрөнгө гаргах тухай
32. Архивын үйлчилгээ авах тухай
33. Хөрөнгө гаргах тухай
34. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
35. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
36. Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай
37. Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
38. Зардлын төсөв батлах тухай
39. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
40. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
41. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
42. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
43. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
44. Эд хөрөнгө акталж, устгах тухай
45. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
46. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
47. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
48. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
49. Хөрөнгө бүртгэх тухай
2016 оны Тушаал, Шийдвэрүүд
1.Албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
2.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
3.Хөрөнгө гаргах тухай
4.Сургалт зохион байгуулах тухай
5.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
6.Ээлжийн амралтын хуваарийг батлах тухай
7.Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
8.Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
9.Хүүхдийн баярын өдрийг тэмдэглэх тухай
10.Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
11.Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
12.Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
13.Эд хөрөнгө акталж устгах тухай
14.Албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
15.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
16.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
17.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18.Ажлын хэсэг байгуулах тухай
19.Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
20.Даргын дэргэдэх зөвлөлийг байгуулах тухай
21.Эд хөрөнгийн тооллого хийх комисс байгуулах тухай
2015 оны Тушаал , Шийдвэрүүд
1. Цалин Шинэчлэн тогтоох                              16. Журатлах тухайм ба
2. Ээлжийн амралтын хуваарийг батлах             17. Нууцын журам батлах тухай
3. Сургалтанд оролцуулах тухай                        18. Хүндэтгэл үзүүлэх тухай
4. Сургалтанд оролцуулах тухай                        19. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай
5. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                        20. Өмч хамгаалах зөвлөл байгуулах тухай
6. Хүүхдийн баярыг тэмдэглэх тухай                   21. Албан тушаалын орон тоог өөрчлөх тухай
7. Автомашин тоноглох тухай                            22. Хөрөнгө гаргах тухай
8. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай                 23. Суурин харуул байршуулах тухай
9. Тооллогын коммис байгуулах тухай                24. Албан тушаалын орон тоог өөрчлөх тухай
10. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай               25. Индекс тогтоох тухай
11. Дотоод журам батлах тухай                         26. Үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай
12. ББНШК-ын журам батлах тухай                     27. Даргын дэргэдэх зөвлөлийг шинэчлэх тухай
13. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                      28. Тооллогын коммис байгуулах тухай
14. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                      29. Журам батлах тухай
15. Болзолт уралдааны удирдамж
 
2014 оны Тушаал , Шийдвэрүүд
1.Цалин Шинэчлэн тогтоох                              15. Хөрөнгө гаргах тухай
2. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                      16. Ёс зүйн хороог байгуулах тухай
3. Хөрөнгө гаргах тухай                                   17. Хөрөнгө гаргах тухай
4. Ёс зүйн байнгын хороонд өөрчлөлт оруулах  18. Дулаалгын аян зохиох
5. Ажлийн цаг ашиглалт сайжруулах                 19. Хөрөнгө гаргах тухай
6. Нэмэгдэл олгох тухай                                  20. Сургалтанд хамруулах
7. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                      21. Сургалтанд хамруулах
8. Хөрөнгө гаргах тухай                                   22. Хөрөнгө гаргах тухай
9. Тооллогын коммис байгуулах                       23. Үнэлгээний хороо байгуулах
10. Хөрөнгө гаргах тухай                                 24. Цалин Шинэчлэн тогтоох
11. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                    25. Хөрөнгө гаргах тухай
12.Хөрөнгө гаргах тухай                                  26. Тооллогын коммис байгуулах
13. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай                    27. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай
14. Хөрөнгө гаргах тухай                                 28. Ажлийн хэсэг байгуулах тухай
 
 
2013 оны Тушаал , Шийдвэрүүд
 
1.Цалин Шинэчлэн тогтоох                             52. Гүйцэтгэлийн төлбөр хийх тухай
2. Ажилд томилох тухай                                 53. Ажлаас чөлөөлх тухай
3. Ажилд томилох тухай                                 54. Ажилд томилох тухай
4. Шийтгэл ногдуулах тухай                            55. Зардал гаргуулах тухай 
5. Ажлаас чөлөөлөх тухай                              56. Хөнгөлөлт олгох тухай
6. Ажилд томилох тухай                                 57. Ажилд томилох тухай
7. Чөлөө олгох тухай                                      58. Хөрөнгө гаргах тухай 
8. Ажилд томилох тухай                                 59. Ажилд томилох тухай
9. Ажилд томилох тухай                                 60. Сургалтанд хамруулах тухай
10. Зөвлөл байгуулах тухай                             61. Тэтгэмж олгох тухай
11. Сэлгэн ажиллуулах тухай                           62. Ажил хавсруулан гүйцэтгэх тухай
12.Хөрөнгө гаргах тухай                                 63. Ажил зохион байгуулах тухай 
13. Тэтгэмж олгох тухай                                 64. Ахмадын өдөр тэмдэглэх тухай
14. Хөрөнгө гаргах тухай                                65. Тэтгэмж олгох тухай
15. Ажилд томилох тухай                               66. Хэрэгжилт хангах тухай
16. Ажилд томилох тухай                               67. Чөлөө олгох тухай
17. Ажилд томилох тухай                               68. Хөрөнгө гаргах тухай
18. Ажилд томилох тухай                               69. Ажилд томилох тухай 
19. Тэтгэмж олгох тухай                                70. Хөрөнгө гаргах тухай
20. Зөвлөл байгуулах тухай                            71. Ажлаас чөлөөлөх тухай
21. Нэмэгдэл олгох тухай                               72. Хөрөнгө гаргах тухай
22. Ажлаас чөлөөлөх тухай                            73. Амралт олгох тухай
23. Хувиар батлах тухай                                 74. Амралт олгох тухай
24. Ажилд томилох тухай                               75. Ажилд томилох тухай
25. Ажилд томилох тухай                               76. Ажилд томилох тухай
26. Байнгын хороо байгуулах тухай                  77. Ажлаас чөлөөлөх тухай
27. Хувиар батлах тухай                                  78. Хөрөнгө гаргах тухай
28. Цалин шинэчлэн тогтоох тухай                  79. Хөрөнгө гаргах тухай
29. Ажилдт томилох тухай                              80. Хөрөнгө гаргах тухай
30. Тэтгэмж олгох тухай                                 81. Хөрөнгө гаргах тухай
31. Ажлын хэсэг байгуулах тухай                     82. Амралт олгох тухай
32. Хөрөнгө гаргах тухай                                83. Ажлаас чөлөөлөх тухай
33. Ажилд томмлох тухай                               84. Ажилд томилох тухай
34. Тэтгэмж олгох тухай                                 85. Ажлаас чөлөөлөх тухай
35. Ажилд томилох тухай                               86. Ажилд томилох тухай
36. Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай            87. Ажилд томилох тухай
37. Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай          88.  Хөрөнгө гаргах тухай
38. Шийтгэл ногдуулах тухай                          89. Урамшуулал олгох тухай
39. Төлбөр хийх тухай                                   90. Ажлаас чөлөөлөх тухай
40. Хөрөнгө гаргах тухай                                91. Урамшуулал олгох тухай
41. Тээврийн зардал гаргах тухай                   92. Ажлаас чөлөөлөх тухай
<a href="images/pdf/Tushaal/2013/2013
скачать dle 12.0

Next Post
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан