Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газрын албан тушаалын тодорхойлолт


                                              ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС- 8/хүн/
​​Албан тушаалын тодорхойлолт
 1. Захиргааны санхүүгийн хэлтсийн дарга (1): Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.
 1. Хүний нөөц, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн (1): Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх, хууль хяналтын байгууллагад төлөөлөх, хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангах чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
Албан тушаалын тодорхойлолт
 1. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн (1): Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн тайлан, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, байгууллагын дотоод хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг газар болон хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
 1. Төлөвлөгөө, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн (1) Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн зорилтын шалгуур үзүүлэлт бүрээр оновчтой төлөвлөх, биелэлт, тайлан мэдээг гаргах, чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргынөмнө хариуцна.
Албан тушаалын тодорхойлолт
 1. Сургалт, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн (1): Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах талаар байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, хууль тогтоомжийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн байгууллага, олон нийттэй харилцах, байгууллагын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
 1. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч (1): Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг чанд мөрдөн ажиллаж баримт бичгийн эргэлт, эмх цэгц, шуурхай байдлыг бүрэн хариуцан ажлын үр дүг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС - 18/хүн/

Албан тушаалын тодорхойлолт
 1. Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга (1): Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдээс байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.
 1. Гэр хорооллоос үүдэлтэй агаарын бохирдол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн (1): Нийслэлийн хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн гэр хорооллоос үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах, байгальд ээлтэй, эдийн засгийн хэмнэлттэй шинэ технологи нэвтрүүлэх чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
Албан тушаалын тодорхойлолт
 1. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах бодлого, хууль тогтоомжийн дагуу агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн айл өрхийг стандартын шаардлага хангасан хатуу, шингэн, хийн  түлшээр хангах чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтситйндаргын өмнө хариуцна.
 1. Хэсэгчилсэн дулаан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн (1): Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа халаалтын зуухыг магадлан итгэмжлэх ажлын хэрэгжилтийг хангах, байгаль орчинд ээлтэй сэргээгдэх эрчим хүч, цахилгаан хий, сайжруулсан түлшээр халаах ажлын тооцоог гаргах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
 1. Түлшний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн (1): Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагыг сайжруулсан түлшээр хангах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх, тээвэрлэлт борлуулалтын нэгдсэн системийг жигдрүүлэх, зохион байгуулах, хяналт тавих, нэгдсэн удирдлагаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын  өмнө хариуцна.
 1. Авто тээврийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн (1): Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, автотээврийн хэрэгслээс гарах бохирдлыг бууруулах бодлогын хувилбарыг үнэлэх, санал, зөвлөмж гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын  өмнө хариуцна.
 1. Агаарын бохирдлын нөлөөлөл, тархалтын загварчлал хариуцсан мэргэжилтэн (1): Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн мэдээллийн сан үүсгэн ялгарлын хэмжээг тодорхойлох, агаарын чанарын агууламжийг тархалтын загварчлал ашиглан нийслэлийн хэмжээнд нэгж талбар тус бүрээр тодорхойлох чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
 1. Дотоод орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн (1): Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх дотоод орчны агаарын чанарыг сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
 1. Төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тооцоо судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн (1): Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын тооцоо, судалгааг гаргах, хэрэгжилтийг хангах чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
Албан тушаалын тодорхойлолт
 1. Шингэрүүлсэн хий болон сайжруулсан түлшээр хангах талаар төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хэрэглэгчдийн зохистой хэрэглээг дэмжих ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
 1. Байгаль орчинд ээлтэй технологи, сэргээгдэх эрчим хүч, эрчим хүчний хэмнэлтийн талаар төрөөс хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах, эрчим хүчний зохистой хэрэглээг дэмжих ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 
Албан тушаалын тодорхойлолт
 1. Барилгын дулаан алдагдал, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн (1) Барилгын дулаан алдагдлыг бууруулахтай холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах, нийслэлийнагаар, орчны бохирдлыг багасгахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын ажлыгтөлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлийнхяналт тавьж ажлын үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
Албан тушаалын тодорхойлолт
 1. Байгальд ээлтэй технологи, сэргээгдэх эрчим хүч хариуцсан мэргэжилтэн (1) Байгаль орчинд ээлтэй технологи, сэргээгдэх эрчим хүч, эрчим хүчний хэмнэлтийн талаар төрөөс хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийгхангах,эрчим хүчнийзохистой хэрэглээг дэмжих ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
 1. Диспетчер (15): Сайжруулсан шахмал түлшийг үйлдвэрээс дундын агуулах болон борлуулалтын цэг,  дундын агуулахаас борлуулалтын цэгүүд рүү түгээх, тээвэрлэлтэд хяналт тавьж, түлшний өдөр тутмын мэдээг нягтлах, нэгтгэх, холбогдох диспетчерүүдээс мэдээ авах, удирдлагыг мэдээллээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж,  ажлын үр дүнг  хэлтсийн даргын  өмнө хариуцна.
АГААРЫН ЧАНАР, ХЯНАЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС - 9/хүн/
Албан тушаалын тодорхойлолт
 1. Агаарын чанар хяналт, зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга (1): Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, агаарын чанар төлөв байдлын мэдээнд хяналт тавих, мэдээллийн сан бүрдүүлэх чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.
Албан тушаалын тодорхойлолт
 1. Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн хэмжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн (1): Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, тээврийн хэрэгслээс гарах бохирдлыг бууруулах, хяналт шалгалт, шинжилгээ хийх, хэмжилтийн дүн мэдээллийн сан бүрдүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
 1. Орчны хэмжилт хариуцсан мэргэжилтэн (1): Агаарын тухай хууль тогтоомж, стандартын дагуу орчны агаарын чанарыг хэмжигч явуулын AQMS-9000 хөдөлгөөнт харуулаар орчинд үзүүлж буй хорт нөлөөлөл, дотоод орчны бохирдлын хэмжилт хийх, хэмжилтийн багаж хэрэгслүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргынөмнө хариуцна.
 1. Агаарын чанарын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн (1): Агаарын тухай хууль тогтоомж, стандартын дагуу орчны агаарын чанарыг тодорхойлох, хэмжилтийн автомат суурин харуулын багаж хэрэгслүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хариуцаж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
 1. Агаар бохирдуулах эх үүсвэр хариуцсан мэргэжилтэн (1): Агаарын тухай хууль тогтоомж, стандартын дагуу хаягдал утааны хийн хэмжилтийн багажаар дулааны цахилгаан станц, усан халаалтын зуух, сайжруулсан зуух, сайжруулсан түлш зэрэг  эх үүсвэрүүдээс орчны агаарт хаяж буй хаягдал утааны хийн хэмжилт хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.
 1. Оператор, техникч (3): Явуулын хөдөлгөөнт станц болон албаны машиныг жолоодож, хэмжилт хийх чиг үүргийг хэрэгжилүүлж, ажлын үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна..
 • Шинэ мэдээ
 • Их уншсан