Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай

2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр                                                                                                       Улаанбаатар хот  НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ...

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай

2010 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр                                                Улаанбаатар хот1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт1.1.Энэ хуулийн зорилт нь агаар бохирдуулагч этгээдэд...

Төрийн албаны тухай

 НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГНийтлэг үндэслэл1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төрийн алба /цаашид "төрийн алба" гэх/-ны ангилал, зарчим, төрийн албан тушаал,...

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

3.1.8."хандив" гэж нийтийн албан тушаалтанд тодорхой зориулалтаар, үнэ төлбөргүй, эсхүл нийтэд санал болгож байгаа хөнгөлөлтөөс илүү хөнгөлөлттэй үнээр санхүүгийн эх үүсвэр, эд...

Авлигын эсрэг хууль

4 дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд4.1.Доор дурдсан этгээд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарна:4.1.1.төрийн улс төрийн, захиргааны, тусгай албаны удирдах болон гүйцэтгэх...

Шилэн дансны тухай

3.2.1.улс, орон нутгийн төсөв болон Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв;/Энэ заалтад 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/3.2.2.орон нутгийн хөгжлийн...

ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

4 дүгээр зүйл.Захиргааны үйл ажиллагааны зарчим4.1.Захиргааны үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан төрийн үйл ажиллагааны үндсэн...

Сэргээгдэх эрчим хүчний хууль

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ                  СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААРХИ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ 5 дугаар зүйл. Монгол Улсын Их Хурлын бүрэн эрх5.1.Улсын Их Хурал сэргээгдэх эрчим...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан