"ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЖУРАМ"-ыг 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-наас мөрдөж эхэллээ

1.3. Магадлан итгэмжлэлд, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 11 кВт-аас 3.15 мВт хүртэл нэгж хүчин чадалтай халаалтын зуухны байгууламж эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага...

Агаарын чанарыг сайжруулах бүс дэх түүхий нүүрсийг хязгаарлах үндсэн бүсэд орших айл өрхийг боловсруулсан түлшээр хангах нөөц бүрдүүлэхтэй холбогдуулан урьдчилгаа санхүүжилт олгох тухай журам

Хоёр. Боловсруулсан түлшний нөөц бүрдүүлэх, хадгалах2.1. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар нь “Цэвэр агаарын сан”-гаас баталсан хөрөнгийн дүнд багтаан түлш үйлдвэрлэгч аж ахуйн...

Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүчний хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох журам

Хоёр. Урамшуулах шалгуур2.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын агаарын бохирдлыг бууруулах, эрчим хүчний хэмнэх үйл ажиллагаанд дараахь үзүүлэлтийг шалгуур болгоно:2.1.1. агаарын...

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хороололын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох журам

зохицуулах газар жил бүрийн 6 дугаар сард багтаан тогтоож байна.2.3. Цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулалд хамрагдах хэрэглэгчид тавигдах нөхцөл, шалгуурыг дараахь байгууллага...

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсэд хяналт тавьж ажиллах орон тооны бус байцаагчийн ажиллах журам

Хоёр. Орон тооны бус байцаагчийн хүлээх үүрэг2.1.  Орон тооны бус байцаагч нар хариуцаж буй нутаг дэвсгэртээ дараахь үүрэг хүлээнэ: 2.1.1. түүхий нүүрсний хязгаарлалтад хяналт...

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дагаж мөрдөх журам

1.5. Энэхүү журамд хэрэглэсэн нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно.1.5.1.“Хязгаарлалтын бүс” гэж агаарын бохирдлыг бууруулах, агаарыг хамгаалах зорилгоор төрийн захиргааны төв...

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хйин хэмжээ, хөдөлгүүрийн багтаамжаас хамааруулан ангилал тогтоох журам

1.3. Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо, хяналт зохицуулалтын алба нь “Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай” хуулийн 7.3-т заасны дагуу тухайн автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан