Даргын тушаал 2023

№Тушаалын нэрДугаарОн, сар, өдөр1Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/022023/01/0922023 оныг хөдөлмөрийн сахилга бат, ажлын хариуцлагыг сайжруулах жил болгон зарлах тухай...

Холбогдох хууль, тогтоомж

№Хууль, тогтоомжуудОн сар өдөр1Агаарын тухай хууль 2012,05,17 2Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль 2010,06,24 3Монгол улсын үндсэн хууль 2020,04,24 4Архив, албан хэрэг...

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ1.1. Төрийн захиргааны төв, төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага Төрийн албаны тухай хуулийн 54.1-д заасан байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө...

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ1.1. Энэ журмын зорилго нь төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө (цаашид “төлөвлөгөө” гэх) боловсруулах, баталгаажуулах, төлөвлөгөөний...

Холбогдох дүрэм, журам

№ГарчигОн, сар, өдөр1Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралт/ 2Төрийн захиргааны албан тушаалын...

Даргын тушаал 2022

Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай А/65 дугаар тушаал Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/07 дугаар тушаал Ажлын цагийн...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан