Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо шинэ бүтэц, зохион байгуулалтаар ажиллана

- Иргэд, олон нийтэд агаарын чанарын төлөв байдлын талаар мэдээлэл, зөвлөмж, зөвлөгөө авах, ил тод байдлыг хангах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Агаарын чанарын ухаалаг...

Агаарын чанарыг сайжруулах бүс дэх түүхий нүүрсийг хязгаарлах үндсэн бүсэд орших айл өрхийг боловсруулсан түлшээр хангах нөөц бүрдүүлэхтэй холбогдуулан урьдчилгаа санхүүжилт олгох тухай журам

Хоёр. Боловсруулсан түлшний нөөц бүрдүүлэх, хадгалах2.1. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар нь “Цэвэр агаарын сан”-гаас баталсан хөрөнгийн дүнд багтаан түлш үйлдвэрлэгч аж ахуйн...

Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүчний хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох журам

Хоёр. Урамшуулах шалгуур2.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын агаарын бохирдлыг бууруулах, эрчим хүчний хэмнэх үйл ажиллагаанд дараахь үзүүлэлтийг шалгуур болгоно:2.1.1. агаарын...

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хороололын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох журам

зохицуулах газар жил бүрийн 6 дугаар сард багтаан тогтоож байна.2.3. Цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулалд хамрагдах хэрэглэгчид тавигдах нөхцөл, шалгуурыг дараахь байгууллага...

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсэд хяналт тавьж ажиллах орон тооны бус байцаагчийн ажиллах журам

Хоёр. Орон тооны бус байцаагчийн хүлээх үүрэг2.1.  Орон тооны бус байцаагч нар хариуцаж буй нутаг дэвсгэртээ дараахь үүрэг хүлээнэ: 2.1.1. түүхий нүүрсний хязгаарлалтад хяналт...

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дагаж мөрдөх журам

1.5. Энэхүү журамд хэрэглэсэн нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно.1.5.1.“Хязгаарлалтын бүс” гэж агаарын бохирдлыг бууруулах, агаарыг хамгаалах зорилгоор төрийн захиргааны төв...

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан